Hendikep Alapítvány

alapító okirata

 

amelyben alulírott alapítók kinyilvánítják azon elhatározásukat, hogy az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonban tanuló gyermekek képzési feltételeinek javítása, bővítése céljából közhasznú alapítványt hoznak létre, – illetve a 2016. július 1-i változásokkal egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint a HENDIKEP ALAPÍTVÁNY Közhasznú Alapító Okiratát, melynek Megyei nyilvántartási száma: 1998/2003; Országos nyilvántartásbeli azonosítója: 6065/1991; Eljárt bíróság neve: Fővárosi Bíróság; Határozat száma: 66642/1991.

1./     Az alapítvány neve: Hendikep Alapítvány

1./     Az alapítvány neve: Hendikep Közhasznú Alapítvány

2./     Az alapítvány székhelye: H-1098 Budapest, Friss u. 2.

4./     Az alapítvány működésének időtartama: határozatlan.

5./     Az alapítvány induló vagyona: 100.000.-Ft készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

6./     Alapítók: – Tomán Ivánné (1132 Budapest, Váci út 64/a),

– Terebessy Lászlóné (1089 Budapest, Bíró Lajos u. 20.)

7./     Az alapítvány célja: az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon /címe: 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. telephely: 1098 Budapest, Friss u. 2./ értelmükben akadályozott gyermekei és fiatal felnőttei életminőségének javítása. Felnőtt életre való felkészülésükhöz az anyagi lehetőségek körének bővítése illetve támogatásuk oly módon, hogy az alapítvány kulturális, sport, terápiás és szabadidős foglalkozásokkal megkönnyítse a sérült gyermekek társadalmi integrációját és rehabilitációját.

A fenti célokat az alapítvány a Khtv. szerinti alábbi közhasznú tevékenységekkel valósítja meg: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból alapító okiratának megfelelően tagjain kívül más is részesülhet.

Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]:

Fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az ellátása, akik a többi gyermekkel együtt nem foglalkoztathatók együtt (2011. évi CXC. tv. 4.§. (1) bek. p) és s) pont)

7.2./  Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.

7.3./  Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a www………………………hu internetes honlapján, az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a …………………. hírlapban való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.…….. .hu internetes honlapján és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

 1. Az alapítvány jellege:

10./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy bármikor csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival egyetért és azt anyagi, vagy bármely más módon támogatni kívánja. Csatlakozni lehet készpénzzel, az alapítvány bankszámlájára történő átutalással, vagyontárggyal és tevékenységgel.

10./1.   A kuratórium elnöke köteles mindazokról, akik az alapítványhoz csatlakoztak nyilvántartást vezetni.

8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

16./ Az alapítvány önállóan kívánja céljait megvalósítani. Ennek hangsúlyozására az alapítvány kijelenti, hogy pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Képviselőjelöltet az országgyűlési választásokra nem állított és támogatott, illetőleg a jövőben sem kíván sem országgyűlési, sem helyhatósági választásokon képviselőjelöltet állítani, támogatni vagy a pártoknak bármi támogatást nyújtani vagy elfogadni.

17./ Az alapítvány mentes minden politikai, ideológiai, hitbéli vagy egyéb megkülönböztetéstől, a rendelkezésre álló források felhasználása során a rangsorolás alapja kizárólag a rátermettség, illetve beszerzéseknél a célszerűség és a lehetőségekhez mért takarékosság.

8.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]

 1. Az alapítványi vagyon felhasználása:

7./     Rendelkezés az alapítványi vagyon felhasználásáról:

7./1.  Az alapítványi vagyonból 150.000.-Ft, azaz egyszázötvenezer forint képezi az alapítvány törzsvagyonát, amely törzsvagyon és ennek hozadéka használható fel közvetlenül alapítványi célok fedezésére (a működés költségeire).

7./2.  Az alapítvány vállalkozási tevékenységet végezhet, az ebből származó eredményt nem osztja fel, hanem visszaforgatja a létesítő okiratban foglalt tevékenységre.

7./3.  Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azok veszélyeztetése nélkül végezhet.

7./4.  Az alapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

11./   Az alapítvány céljainak elérésére az alapítvány vagyona és hozadékai szolgálnak. Az alapítvány induló vagyonának terhére is eszközölhetők az alapítványi céloknak megfelelő kiadások.

12./   Az alapítók és az alapítványhoz csatlakozók az alapítvány részére történt befizetéseiket és egyéb vagyoni hozzájárulásukat nem követelhetik vissza. Az alapítványi vagyon és annak minden növekménye, hozadéka csak az alapítvány céljaira használható fel. Az alapítvány cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait, elkülönítetten kell nyilvántartani.

10.1./   Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./   Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

10.3./   Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./   Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10.5./   Az alapítvány gazdasági – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggésben és annak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]

10.6./   Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

15./   Az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet.

 1. Az alapítvány ügyvezető szerve:

8./     Az alapítvány vagyonának kezelésére az alapítók határozatlan időre 7 (hét) tagú kuratóriumot hoznak létre, amely elnökből, elnökhelyettesekből és tagokból áll. A kijelölt személyek nyilatkoznak arról, hogy a tisztséget elfogadják-e valamint arról is, hogy a velük szemben a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelnek-e.

A kuratórium elnöke:

Bándy Beáta (1089 Budapest, Kálvária tér 3.)

A kuratórium elnökhelyettese:

Dr. Borfői Miklósné (2092 Budakeszi, Huszár u. 5.)

A kuratórium titkára:

Molnár Lajosné (1089 Budapest, Orczy út 11-15.)

A kuratórium tagjai:

Kolláth Ferenc (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 122.)

Orensteinné Horváth Anikó (1095 Budapest, Gát utca 17.2. em. 5.)

Nagy Gyula (1035 Budapest, Miklós utca 1. 9. em. 52.)

Zelei Csaba (1032 Budapest, Kiscelli u. 77.)

8./2.  A kuratórium az alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve. Kezeli az alapítvány vagyonát az alapítvány céljának megfelelően és érdekében, valamint jelen Alapító Okiratban meghatározott módon képviseli az alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

11.1./   Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére 3 (három) természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.

A kuratórium elnöke:

Bándy Beáta (1089 Budapest, Kálvária tér 3. 2. em. 28., an.: Balasits Ilona)

A kuratórium további két tagja:

Freund Zsuzsanna Judit (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3. II. em. 3., an.: Schönberger Julianna)

Lakos Judit Erzsébet (1086 Budapest, Dobozi u. 41. A/307., an: Sebők Erzsébet)

8./1.  Az alapítvány képviseletét, az aláírási jogot az alapítvány elnöke, elnökhelyettese és titkára önállóan eljárva gyakorolják.

A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét és titkárát megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot bármely két kuratóriumi tag együttesen gyakorolhatja.

8./3.  A kuratórium elnöke és tagjai nem állhatnak közeli hozzátartozói viszonyban az alapítókkal , egymással es nem lehetnek alkalmazotti és egyéb érdekeltségi viszonyban sem az alapítókkal. Az alapítók az alapítvány működésére meghatározó befolyást nem gyakorolhatnak. A kuratórium elnöke és tagja illetve az ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8./4.  A kuratóriumot az alapítók visszahívhatják, ha annak tevékenysége az alapítvány célját veszélyezteti és helyette más személyt jelölhet ki tisztségének ellátására.

11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

8/8.   A kuratóriumi tagság megszűnik – az újraválasztás esetét kivéve – a tag lemondásával, visszahívásával, halálával.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

 • a tag halálával,
 • lemondásával,
 • a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a 61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § – 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
 • a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

11.3./   A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

8 /5.  A kuratórium ütéseit szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tartja. Az ütéseket a kuratórium elnöke a napirend közlésével, az ülések tervezett időpontját 8 nappal megelőzően hívja össze. Az ülések nyilvánosak. Az érintett személyek az ülés időpontjáról előzetes tájékoztatást kapnak, Az ülésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a határozatképesség megállapításához szükséges adatokat, az ülésen hozott döntéseket, a szavazati arányt valamint az egyéb lényeges kérdéseket. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és egy tagja írja alá, ha azon a tagok több mint fele megjelenik. A döntés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

11.4./   A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

11.5./   A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]

Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

8./6.  A kuratórium döntéseit a határozatok tárában kell nyilvántartani. A nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát és személyét. A kuratórium döntéseinek érintettekkel való közléséről az elnök írásban, kimutathatóan gondoskodik, a döntéseket egyebekben pedig az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kell nyilvánosságra hozni. Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az alapítvány székhelyén, egyeztetett időpontban bárki betekinthet. Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

11.6./   A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.

11.7./   A kuratórium akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont]

8./7.  A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

– kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

– bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Az alapítók a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik az 1997. évi CLVI. közhasznú szervezetekről szóló törvény 8-9 §-ban leírt összeférhetetlenségi okokat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
 5. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.8./   A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján történő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont]

11.9./   A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. [Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont]

A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, – a személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával – az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]

11.10./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

9./ A közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző szervet az alapítvány nem létesít, mivel bevétele a törvényben meghatározott összeget nem éri el. Amennyiben az alapítvány éves bevétele az 5.000.000.-Ft-ot, azaz ötmillió forintot meghaladja, az alapítók a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoznak létre.

 1. Összeférhetetlenségi szabályok:

12.1./   Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2./   Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3./   A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]

12.4./   A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]

13./   Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium annak kötelező benyújtását legkésőbb 15 nappal megelőzően jóváhagyja.

14./   Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

 1. a számviteli beszámolót,
 2. a költségvetési támogatás felhasználását,
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását,
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét,
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

18./ Az alapítvány megszűnik a törvény által szabályozott esetekben.

Az alapítók tudomásul veszik, hogy az alapítványi vagyon maradványa – a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai alapján – az alapítvány megszűnése esetén sem kerülhet vissza sem az alapítókhoz, sem a csatlakozókhoz. Az alapítvány megszűnése esetén a kuratórium javaslatot tesz a Bíróságnak a fennmaradó vagyon felhasználására.

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1997. évi CLIV törvény és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadók.

13     Az alapítvány feletti felügyeletet az ügyészség gyakorolja.

 1. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

 

Budapest, 2016. július 1.

 

Alulírott ellenjegyző ügyvéd igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2016. július 01. napján elfogadott létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.

 

Ellenjegyzem

Budapest, 2016. július 1. napján:  Dr. Simon Zsuzsanna ügyvéd

 

 

A kuratórium tagjai  Bándy Beáta a kuratórium elnöke

Fehérné Ivanov Szilvia

Freund Zsuzsa

 

 

Eddigi eredményeink- tevékenységünk:

Működésünk óta több komolyabb és látványosabb beruházást is megvalósítottunk.

– Működésünk elején csináltattunk egy kis sportpályát az iskola udvarán (azóta elköltöztünk a Diószeghy S. u-ból)

– Kállón vásároltunk egy parasztházat, ahol hetes turnusokban nyaraltattuk diákjainkat

– Még a régi iskolaépületben kialakítottunk egy klubszobát,

– Téliesítettünk egy kis faházat az iskola udvarán, (szintén a régi iskolához köthető beruházások)

– Vásároltunk egy vágóberendezést,

– 2001-ben – Kálló eladása után – megvásároltunk a Budapesttől 30 km-re található Inárcson egy hatalmas telket egy kis faházzal. Ezt az elmúlt években

– kibővítettük, korszerűsítettük, (Komplett vizesblokkot kellett létrehozni, WC-ket,  fürdőszobákat, konyhát és étkezőt)

– új tároló helységet (sufni) építettünk,

– szigeteltettük és kifestettük, teljesen új külsőt kapott a valamikori kis faház

– a szobákat lambériáztattuk, laminált parkett került a régi linóleum helyére

– a tönkremenő bútorzatot, eszközöket javítgatjuk, cseréljük

– 2013-ban nagyobb beruházásaként 1.600.000 Ft-ból (NEA -> Nemzeti Együttműködési Alap pályázat) komoly játszóteret építtettünk. Reményeink szerint időtálló, strapabíró játékok kerültek telepítésre, a fejlesztő iskolai diákjaink igényeit is kielégítve.

-További kiadásokat jelent iskolánk díszítése, a folyosók barátságosabbá tétele (virágok), amelyből a gyermekek pl. rajzaikkal veszik ki a részüket.

– Iskolai rendezvényekhez zenei,- prózai, és egyéb kulturális, ill. sportrendezvényekhez, iskolai programokhoz folyamatosan nyújtunk további segítséget.

– Támogatjuk a különböző ünnepségek színesebbé, gazdagabbá, meghittebbé tételét.

– A már hagyománnyá vált iskolai rendezvény, a „Tavaszi Zeneünnep” anyagi fedezetét is legfőképp az alapítvány biztosítja

– Az iskolánkban folyó kézműves tevékenység eredményeképp csodaszép rajzok, és egyéb tárgyak látnak napvilágot. Ezeknek a remekműveknek a felhasználásával készül most már hagyomány jelleggel ( 2008 óta) minden évben falinaptár, ill. karácsonyi és húsvéti képeslapok

– Minden évben támogatást nyújtunk az iskolai ballagás lebonyolításához.

– Tanítványaink sajnos nemcsak gyógypedagógiai ellátásra, hanem sok esetben anyagi hátterük miatt egyéb segítségre is szorulnak, amelyet a szükség és a lehetőség mérlegelése alapján igyekszünk megoldani. Így minden évben előfordul, hogy kisebb-nagyobb összegekkel támogatunk egyes rászoruló családokat -> főleg a nyaraltatások, ill. gyógyászati segédeszközök be,- ill. kifizetésével ill. hozzájárulással

– Sportoló diákjaink versenyzését, amikor kell útiköltség hozzájárulással, amikor kell tagdíjbefizetéssel, vagy akár a szállás fizetésével támogatjuk.

– Az alapítvány 20 éves működését egésznapos gyerekprogramokkal ünnepeltük ezen alkalomra elkészíttettük az alapítvány logóját, mely a portán kiakasztva látható.

– A 2016-17-es tanévben szintén a NEA – szakmai- pályázata segítségével egy egyedinek számító módszerrel (az AAK –Alternatív, Augmentatív Kommunikáció – gesztusnyelv gesztusjeleire megtanított terápiás kutyákkal) tartott kutyaterápiás foglalkozások költségeit is az alapítvány állta.

 

 

Támogatóink, bevételi forrásaink:

 • Az alapítvány működését nagyban segítik rendszeresnek mondható, ill. alkalmanként támogató cégek, magánszemélyek egyaránt.

Az elmúlt évek céges támogatói:      EGIS Gyógyszergyár Zrt

Pizza King

P&S Dental

Interpower Kft

IKEA

 • Sok támogatást kapunk egyes diákjaink szüleitől
 • Rendszeres bevételt jelent az adók 1 %-a.
 • Pályázatok megírásával is biztosítjuk alapítványunk működésének folyamatosságát

 

Pályázatok

Az elmúlt években számos nyertes és elutasított pályázat megírására került sor.

Pályáztunk a MOL-nál, az FSZK-nál, ( Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft) A Forever Living Products-nál…eredménytelenül.

Évek óta sikeresen pályázunk viszont a NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) működési és szakmai pályázatain. Az adók 1 %-a mellett az itt megnyert összegek biztosítják működésünkhöz szükséges anyagi feltételek nagyját.

2017-ben az IKEA által meghirdetett pályázaton 3. helyezettként 900.000 Ft értékben kaptunk bútorokat és kiegészítőket az áruháztól

 

Adó 1%

Évről évre többszázezer Ft támogatást jelent a személyi jövedelemadók 1 %-a. 2017-ben (2016-os évről) 670.000 Ft volt ez az összeg. Minden évben igyekszünk minél több embert meggyőzni arról, hogy a nekünk utalt 1%-okat nemes célra használjuk fel.

Aki szívesen támogat minket a jövőben ezeknek az összegeknek a felajánlásával, annak nincs más teendője, mint kitölteni a nyilatkozatot. Nem kell más, csak az adószám: 19672050-1-43

…………….

Szívesen fogadunk egyéb anyagi (szlaszámunk:

és tárgyi adományt is.

 

 

Inárcs

 

2000-ben Inárcson – Budapesttől 30 km-re – vásároltunk egy a falu külterületén található telket, amelyen egy 40 m2-es faház állt.

Hosszú évek munkája volt a ház bővítése, vizesblokk – 2 wc, 2 zuhany – és konyha-étkező hozzáépítése. Ezzel kb. kétszeresére nőtt a ház alapterülete. A hozzáépítés mellett ugyanakkor megújultak a meglévő szobák is.

Egy következő nagy beruházásként körbeszigeteltettük a házat, így el is takarva a valamikori faházat egységes arculatot adva a régi és a hozzáépített házrészeknek.

Az eddigi utolsó –1,6  milliós – nagy beruházás a kertben található kerti játékok telepítése volt.

A nyaraló megvásárlása, annak bővítése,  karbantartása, fenntartása, folyamatos működtetése és a nyári turnusok ottlétének finanszírozása is folyamatos és komoly feladata az alapítványnak.